Menu

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1. De therapeut/praktijk: Medium Berna Schriever te Drachten
2. De cliënt; de wederpartij van Medium Berna te Drachten
3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen,
dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/ coach in opdracht van cliënt
worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of
een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/coach enerzijds
en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van
andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van
toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen
en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de
toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet
van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de
cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn
indien deze schriftelijk door de therapeut/ coach zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de therapeut/ coach en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen
inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/ coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot
stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel
consult mondeling hebben bevestigd.
Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de
duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten,
schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden
indien;
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft
nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een
aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,tenzij
de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat
deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een
overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te
geschieden.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt geen kosten van het consult verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de
patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
– Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor
aanvang van het consult het volledige bedrag.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/ coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door
hem/haar gemaakte kosten.
– De therapeut/ coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.
Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De therapeut/ coach zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/ coach daartoe verplicht is of de therapeut/ coach toestemming heeft verkregen.
2. De therapeut/ coach zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De therapeut/ coach zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.
Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten, behandelingen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
Artikel 8. Facturering en betaling
Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/ coach tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
– Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/ coach, volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut/ coach te betalen.
– Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen
overeenkomen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/ coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te
schorten. De therapeut/ coach zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/ coach is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan
een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/ coach. De therapeut/ coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut/ coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut/ coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeut/ coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/ coach beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/ coach aansprakelijk wil stellen.
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de therapeut/ coach is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening
van de therapeut/ coach, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.
Drachten, 26 februari 2018